Egzamin

  Wzory dokumentów:
 • arkusz przebiegu wewnętrznego egzaminu praktycznego: strona 1;
 • karta przeprowadzonych zajęć: strona 1, strona 2.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Dziale Obsługi Klienta (DOK) wymaganych dokumentów, osobiście lub - w wyjątkowych sytuacjach - przez pełnomocnika (za pisemnym pełnomocnictwem):
 • wniosek na druku do pobrania w Dziale Obsługi Klienta
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport (zaświadczenie o stałym zameldowaniu)
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • jedna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
 • pełnomocnictwo, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika